Opłaty

  Technikum
Wpisowe 200 zł
Czesne (płatne przez 12 miesięcy w roku) 650 zł (w wakacje 325 zł)

UWAGA! Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ponoszą tylko opłatę wpisowego.

Opłaty dodatkowe

Opłaty za nieuiszczoną wpłatę w terminie wynoszą 10% wysokości czesnego

Sposób płatności

Czesne należy opłacać do 15-tego każdego miesiąca, osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe

72 1020 1026 0000 1502 0016 9334
PKO BP

Szkoły Hermes 
ul. Jana Kochanowskiego 1
01-864 Warszawa

Tytuł przelewu: Opłata za ucznia "nazwisko i imię"