Oferta

Prywatne Technikum Handlowo-Menedżerskie prowadzone przez szkoły HERMES zapewnia naukę w klasach nie większych niż 16 uczniów, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W szkole panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Szkoła realizuje program nauczania dopuszczony przez MEN w zakresie programu ogólnego.

Szkoła zapewnia:

 • naukę języków obcych: angielskiego i rosyjskiego
 • zajęcia z informatyki w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
 • naukę w warunkach bezstresowych
 • przyjmuje młodzież z dysleksją i dysgrafią
 • uczy solidności, odpowiedzialności i obowiązkowości
 • terapię indywidualną dla uczniów wymagających wsparcia psychologa
 • po ukończeniu gimnazjum kontynuację nauki w naszym technikum
 • możliwość zdawania egzaminu maturalnego
Przyjmujemy również uczniów z problemami wychowawczymi oraz z dysfunkcjami takimi jak:
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • niedostosowanie społeczne
 • zaburzenia zachowania

Nie tolerujemy nałogów i uzależnień wśród uczniów.

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć pozalekcyjnych i reedukacyjnych w świetlicy szkolnej.